0

4minute Ga Yoon và Ji Yoon sẽ là thành viên của nhóm nhạc dự án Double Yoon