1

Baek Ji Young làm giám khảo cho cuộc thi âm nhạc Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc