0

Big Bang tiết lộ video quảng bá cho bộ lịch ’2014′s Season Greetings’ của họ