0

Dal Shabet đã trình diễn bài hát mới của họ lần đầu tiên trên chương trình ‘Real Men’