3

EXO-K, EXO-M thực hiện việc quảng bá tại nước ngoài đầu tiên ở Thái Lan với tên nhóm EXO