0

EXO sẽ không tham gia các chương trình âm nhạc trong tuần này