0

Fiestar phát hành những hình ảnh của album jacket cho đĩa đơn thứ ba “Curious”