0

g.o.d nhấn mạnh sự quan trọng của gia đình với MV “The Story of Our Lives”