0

GGirls’ Generation đã phát hành MV GALAXY SUPERNOVA (Dance Version)