1

Girls’ Generation tham gia phần soundtrack cho bộ phim “Cobu 3D” với “Cheap Creeper” và “Say Yes”