1

Golden Disk Awards 2013 (Day 2) : PSY giành Digital Daesang + Danh sách nghệ sĩ chiến thắng (2NE1, BIG BANG, T-ARA, F(X), MISS A, LEE HI, AILEE…)