1

[Interview] BoA, “Tôi không thể rời xa hát và nhảy”