0

Junho (2PM) sẽ tổ chức tour diễn cá nhân thứ 2 tại Nhật Bản