0

Junhyung và Ha Dong Kyun nhóm B2ST tham gia trong album sắp tới của Jaejoong