0

JUNIEL, sức hút 4D lập dị, “Cây guitar của tôi tên là Panini”