0

Kara được công bố muộn là người chiến thắng “Music Bank” tuần 2 của tháng 9