0

Lee Seung Chul và CCM kiện lẫn nhau về việc sử dụng trái phép bài hát và phỉ báng