0

MV sắp tới của 2NE1 dự kiến tiêu tốn khoảng 500 triệu won