0

MV sắp tới của SNSD gặp rắc rối, có nguy cơ bị lùi lại