0

MV “Smile again” – Trouble Maker, G.Na và Ryu Hyun Jin đã được phát hành