0

Rời nhóm vì bận học: lý do có chính đáng của sao KPop?