0

SM cam đoan EXO sẽ đem đến những đêm concert tuyệt vời + vẫn chưa liên lạc được với Kris