0

Sulli (f(x)) bị chỉ trích vì không hoàn thành vũ đạo của “Rum Pum Pum Pum” + Sự phản hồi của SM