0

Super Junior, CNblue, After School và những nhóm nhạc khác đã đến Chile