0

T-ARA :“Đây không phải là sự trở lại, mà là 6 thành viên ra mắt một lần nữa.”