0

T-ARA’s Eunjung :“Nhờ có Jo Sungmo mới có T-ARA…” / T-ARA sẽ tổ chức thêm 1 buổi kí tặng vào tuần này