0

Taetiseo sẽ phát hành album tiếng Anh vào tháng sau