0

Teen Top tiết lộ poster của tour diễn thế giới “High Kick”