0

Vũ đạo bài ‘Growl’ nhóm EXO đồng bộ một cách hoàn hảo với ‘Beep Beep’ của BTOB