1

Wonder Girls biểu diễn tại UN Day Concert cùng với huyền thoại Stevie Wonder