0

Yoon Jong Shin và Lee Juck phát hành MV “The Day Long ago”