1

F(x) Krystal được chọn làm đại sứ cho cơ quan Cảnh sát Quốc gia