0

Amber (f(x)) và TASTY lắc hông theo “Jump on it” trong parody “Fresh Prince of Bel-Air”