0

B1A4 nói về sự quan trọng của fan và tinh thần làm việc nhóm tại concert “The Class”