0

Ban đầu Kris định chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment từ tháng 4?