1

Các thành viên của Big Bang la mắng Seungri vì những scandal của anh ấy và nói rằng anh ấy đang tự kiểm điểm