0

Các thành viên EXO không muốn cho Kai mượn tiền