0

Các thành viên Girls’ Day đã không thoải mái với concept dễ thương