1

Chanyeol nói rằng các thành viên khác của EXO sẽ khóc nếu họ ở trong rừng