0

CNBLUE và FTISLAND được phân chia thu nhập như thế nào vào cuối năm?