0

Defconn cạo râu lần đầu tiên sau 20 năm cho “2 Days and 1 Night”