0

Eric (Shinhwa) thành lập công ty quản lý mới + tham gia drama mới “Discovery of Romance”