0

FT Island phát hành một đoạn video phác thảo cho ‘Triển lãm FT Island’ của họ