0

f(x) và EXO thắp sáng concert chung “Christmas Wonderland” tại SMTown Week