0

Gary không có kế hoạch biên tập lại tác phẩm khi SBS cấm album của anh