2

Girls’ Generation: “Đối tượng kết hôn phải thông qua sự đánh giá của các thành viên trước”