0

Girls’ Generation là những ‘nàng thơ’ xinh đẹp trong quảng cáo ‘Samantha Thavasa Jeans’