0

J.Y. Park xác nhận thu nhập của 2PM nhiều hơn thu nhập của Suzy