0

Jinhwan của Team B muốn cầu xin Yang Huyn cho tất cả 11 thành viên được ra mắt