0

Solo fan meeting đầu tiên của Yoochun (JYJ) bán sạch vé trong 15 phút